Posted in Resources, Teacher Planner, Teacher's Resources, Teachers' corner

AXENDA DO DOCENTE: Versión Galego

Hai dúas cualidades que todo docente debe ter e para min a máis importante é ser organizado. Esta é unha das melhores pero tamén a máis difícil de conseguir de xeito habitual. Para resolver este problemiña fixen esta axenda que me axuda a ter toda a información recollida durante o ano académico xunta nun mesmo sitio. Parece moito pero apréciase realmente cando tes unha reunión con algúns pais ou incluso para organizar as ideas para as clases. Como podedes ver, hai unha morea de partes, tentarei facer un índice por se esquezo mencionar algo:

 • Información do centro
 • Calendario anual
 • Horarios (profes, alumnos, clases…)
 • Calendario anual
 • Calendario mensual
 • Lista de alumnado e profesorado
 • Alumnado con necesidades educativas especiais
 • Cumpleanos
 • Ficha de incidencias
 • Reunións e entrevistas (pais, departamentos, claustros…)
 • Webs interesantes
 • Materiais que mercar
 • Cousas para facer
 • Celebracións
 • Excursións
 • Préstamo de libros
 • Avaliación
 • Organizador semanal

Subirei os links en PDF coma sempre e tamén algunhas imaxes en JPEG por si las moscas. Algunhas delas son as mesmas, pero os bordes son diferentes. Fíxenas así para poder imprimidas a doble cara. Non esquezas coidar o medio ambiente!

Ao traballar na comunidade autónoma de Galicia, esta é a axenda que levo usando, polo tanto, xa a teño lista nun só PDF. Ademais teño dous apartados de avaliación posto que eu son especialista en lingua estranxeira, polo tanto, avalío as destrezas lingüísticas máis que nada. Aínda así, fixen unha plantilla tamén para os mestrxs titorxs. Tamén teño dous formatos para ANEAE, un máis xeral e outro máis completo para os especialistas desta área.

Podedes imprimir todo xunto ou seleccionar aquellos puntos que queirades ter máis de man.

Por certo, se a empregades podedes mandar unha imaxe de como vos quedou e deixala nos comentarios deste post. Ecantaríame ver os vosos resultados!


This slideshow requires JavaScript.

 

Axenda completa – versión galega

Organizador semanal – Versión galega

Alumnado con NEAE – Versión galega

Avaliación do alumnado xeral – Versión galega

Posted in Teacher Planner, Teacher's Resources, Teachers' corner

AGENDA DEL DOCENTE: Versión Española

Hay dos cualidades que todo docente debe tener y desde mi punto de vista la más importante es ser muy organizado. Esta es la mejor pero también la más difícil de obtener como hábito. Para resolver este problemita he creado esta agenda que me ayuda a poner toda la información durante el año académico en el mismo sitio. Parece demasiado pero realmente lo aprecio cuando tengo una reunión con algunos padres o incluso para organizar mis ideas para las clases. Como podéis ver, hay un montón de secciones aquí, trataré de poner un índice en caso de que olvide mencionarlas luego:

 • Información sobre el colegio
 • Calendario escolar
 • Horarios (del profesxr, alumnado…)
 • Calendario anual
 • Calendario mensual
 • Lista de alumnado y del profesorado del centro
 • Alumnado con necesidades educativas especiales
 • Alumnado con apoyo educativo
 • Cumpleaños
 • Fichas de incidencias
 • Reuniones (departamentos, claustros, familias…)
 • Webs interesantes
 • Material que comprar
 • Cosas que hacer
 • Celebraciones
 • Excursiones
 • Préstamo de libros
 • Evaluación

Subiré los links a los PDFs como siempre y también las imágenes en JPEG por si las moscas. Algunas de ellas estarán repetidas, pero los márgenes son diferentes. Los he hecho así para poder imprimirlas por ambas carillas del folio. ¡No olvidemos cuidar del medio ambiente!

Ahora voy a dejaros los links a cada puntito del índice de aquí para que podáis imprimir cualquiera parte que necesitéis. Espero que lo encontréis útil así y que no sea muy caótico.

Por cierto, si usáis esta agenda del docente, por favor sacadle una foto una vez la tengáis impresa y dejadla en los comentarios. Me encantaría ver como os queda.


This slideshow requires JavaScript.

 

Información sobre el cole – TEACHER PLANNER

Calendario escolar – TEACHER PLANNER

Horario de la maestra – TEACHER PLANNER

Horario del aula – TEACHER PLANNER

Calendario anual – TEACHER PLANNER

Calendario mensual – TEACHER PLANNER

Lista del alumnado – TEACHER PLANNER

Lista del profesorado – TEACHER PLANNER

Alumnado con NEAE – TEACHER PLANNER

Alumnado con apoyo educativo – TEACHER PLANNER

Cumpleaños – TEACHER PLANNER

Registro de incidencias – TEACHER PLANNER

Reuniones – TEACHER PLANNER

Entrevistas – TEACHER PLANNER

Páginas web de interés – TEACHER PLANNER

Material para comprar – TEACHER PLANNER

To do list – TEACHER PLANNER

Celebraciones – TEACHER PLANNER

Excursiones – TEACHER PLANNER

Préstamos – TEACHER PLANNER

Evaluación – TEACHER PLANNER

Posted in Teacher Planner, Teacher's Resources, Teachers' corner

TEACHER PLANNER: English Version

There are two qualities that every teacher must have and for me the most importante is being well – organized. This is one of the best qualities but also the most difficult to obtain as a habit. In order to solve this issue, I create this teacher planner that help me  put all the information during a school year into order. It might seems too much but I really appreciate it when I have an interview with some parents or even to organize my ideas for a lesson. As you will see, there are a lot of sections here, I will try to make you an index just in case I forget to mention them later:

 • Information about the school
 • School year calendar
 • Timetables (teachers, students…)
 • Annual calendar
 • Monthly calendar
 • Class roll
 • Children with special needs
 • Birthdays
 • Problem solving sheet
 • Meetings (teachers, families, students…)
 • Interesting websites
 • Supplies to buy
 • To do list
 • Festivities
 • School trips
 • Book loan
 • Assessment

I will upload the PDF links as always and also the pictures in JPEG, just in case. Some of them are the same, but the indentation is different. I made them like that in order to be able to print them for both sides of paper. Don’t forget to respect the environment!

Now I am going to let the links to each of the items above individually because you can print whatever part you need. I hope you find it useful this way and not a completely mess.

BTW, If you use this teacher planner, please take a picture of it and post it in a comment! I really like to see the final product.


This slideshow requires JavaScript.

Information about the school – TEACHER PLANNER

School year calendar – TEACHER PLANNER

Teacher’s timetable – TEACHER PLANNER

Classroom timetable – TEACHER PLANNER

Annual calendar – TEACHER PLANNER

Monthly calendar – TEACHER PLANNER

Class role – TEACHER PLANNER

List of teachers – TEACHER PLANNER

Children with special needs – TEACHER PLANNER

Birthdays – TEACHER PLANNER

Problem solving sheet – TEACHER PLANNER

Meetings – TEACHER PLANNER

Meeting with families – TEACHER PLANNER

Interesting websites – TEACHER PLANNER

Supplies to buy – TEACHER PLANNER

To do list – TEACHER PLANNER

Festivities – TEACHER PLANNER

Trips – TEACHER PLANNER

Book loan – TEACHER PLANNER

Assessment – TEACHER PLANNER